18-16

سلسائو آرژانتین را درهم شکست/برتری نیمار مقابل مسی