14-13

سمیه جعفرپور داور فوتسال بانوان کشورمان بر اثر عارضه مغزی درگذشت.