31-5

سه بازیکن برتر تاریخ از نظر کاپلو؛ مسی هست رونالدو نه!