مدافع ایرانی همبازی ژاوی می ماند؟

مدافع ایرانی همبازی ژاوی می ماند؟