ساعت 20 و 15 دقیقه در ورزشگاه آزادی

ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه آزادی