28-15

مورینیو : رونی را به دلیل سرعت پایینش نیمکت نشین کردم