12-17

آب پاکی بر دستان آبی پوشان/تمرکزم را به هم نزنید به استقلال نمی آیم