زهیوی شایعه مذاکره با پرسپولیس را تکذیب نکرد

زهیوی شایعه مذاکره با پرسپولیس را تکذیب نکرد