32-9

انصاری‌فرد: تیم ملی به هیچ بازیکنی وابسته نیست/ همه چیز علیه ماست