ورزشگاه آزادی را ترک کردند

ورزشگاه آزادی را ترک کردند