پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی

پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی