به گزارش خبرگزاری ایپنا،محسن ربیع خواه و محمدامین آرام طبع در پایان تمرین امروز دچار مصدومیت شدند به طورى که مجبور شدند روى پاى خود یخ بگذارند.

البته مصدمیت این ٢ بازیکن جدى نیست و به نظر می‌رسد مشکلى براى همراى پرسپولیس در تمرینات و بازى‌ها ندارند.