به گزارش خبرگزاری ایپنا در همین راستا مسئولان این باشگاه به یکی از بازیکنان خود عنوان کرده اند که به زودی جلسه کمیته انضباطی برای او ترتیب خواهند داد.

 

طبق خبری که خبرنگار کسب کرده، جریمه مالی، کسر از قرارداد و درج در پرونده آرایی است که انتظار این بازیکن تکنیکی را می کشد.

 

ظاهرا بررسی ها نشان داده که مسبب قلیان کشیدن برخی نفرات تیم، بازیکن مذکور بوده و او بیش از سایرین قرار است جریمه شود.