بالاخره او را به ترکیب ثابت بازگرداند

بالاخره او را به ترکیب ثابت بازگرداند