به گزارش خبرگزاری ایپنا این سایت
ایران را با ۱٫۲ درصد شناس قهرمانی بالاتر از عربستان و کره بخت دانست .۲۶ قهرمانی در کنار دانمارک و پایین تر از ایسلند و مصر