به گزارش خبرگزاری ایپنا ، پس از بررسی داوران بازی امروز پرسپولیس و پدیده مشهد ، به دلیل شرایط جوی و وضعیت نامطلوب زمین بازی ، این بازی لغو گردید.