34-1

برگزاری تمرین امروز استقلال تحت تأثیر درگذشت پورحیدری