سومین مرحله اردوی تیم ملی هاکی بانوان از شنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۵ لغایت
۲۳ مردادماه ۱۳۹۵ برگزار  می شود.

به گزارش خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، سومین مرحله اردوی آمادگی تیم هاکی
بانوان با حضور ۱۵ ورزشکار در استان مازندران ، شهرستان ساری برگزار خواهدشد
.

اسامی تیم ملی بانوان به قرار زیر است: بهاره صید محمدی، فاطمه امیدی، سمیرا
سلمانی، مهسا اروجیان، حمیده سیفی،زیبا یحیوی، زهرا زارعی، ساناز بهرامی، سمانه قاسمی،
هانیه تقدیسی، زهرا رشیدیان، مینا باقری، منیره کیانفر، مینا اعتقادی، فرزانه کیانفر.