به گزارش خبرگزاری ایپنا،سومین دوره مسابقات کشوری روپایی زیرنظر فدراسیون همگانی  با ۵۰ شرکت کننده درروز جمعه ۲۵ تیر درتهران سالن یاس تهران برگزار شد که از ۱۸ استان در این مسابقات شرکت کردن  و مهدی حب درویش ریس کمیته روپایی ورکورددار روپایی گینس به اشاره به اینکه این مسابقات از نظر کیفی در سطح بالایی قرار داشت وتیم های زنجان، اردبیل،  تهران،  به ترتیب اول تا سوم شدند ونکته قابل توجه اینكه یکی از ورزشکاران خوب  این مسابقات بنام مهدی دارينی که معلول بود از ناحیه دست  استعداد خوبی در روپایی زدن داشت وموفق شد مقام ششم مسابقات را کسب کند وپدیده مسابقات هم ابوالفضل حیدری  از زنجان شد نفر اول نوجوانان زیر ۱۴ سال ابوالفضل حیدری، نفر دوم بهزاد صادقی، نفر سوم محمد رضا صادقی
ونفرات اول تا سوم بزرگسالان  به این شرح بود:  نفر اول محمد سعید حمیدزاده نفر دوم جواد احمدی نفرسوم احمد صادقی