20-16

تمرینات آبی پوشان از روز یکشنبه برای دیدار برابر صبا از سر گرفته خواهد شد.