42-5

برای دریافت مطالباتش از نفت لایحه‌ای به کمیته انضباطی می‌دهیم