بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد

بعید می دانم چنین اتفاقی رخ دهد