22-8

توضیح بهروان درباره احتمال رسیدن سهمیه آسیایی کویت به ایران