10-18

جدایی امیر از وحید در آستانه دیدار با حفاری