به گزارش خبرگزاری ورزش ایران (ایپنا) ، رئيس‌كميسيون اصل ۹۰ با اشاره به آخرين وضعيت گزارش خانه‌ملت درباره فساد در فوتبال گفت: پرونده فساد مالي در فوتبال از دو بخش تشكيل مي‌شود؛ يك بخش گزارشي بود كه به صحن علني مجلس نهم آمد و درآنجا قرائت شد.
رئيس كميسيون اصل ۹۰ با اشاره به آخرين وضعيت گزارش خانه ملت درباره فساد در فوتبال گفت: پرونده فساد مالي در فوتبال از دو بخش تشكيل مي شود؛ يك بخش گزارشي بود كه به صحن علني مجلس نهم آمد و درآنجا قرائت شد. داوود محمدي افزود: در بخش ديگر نيز قرار شد متخلفان به مراجع قضائي معرفي شوند. محمدي با بيان اينكه پرونده افراد متخلف براي ارجاع به دستگاه قضا در حال تكميل است، خاطرنشان كرد: ميزان تخلف افراد خاطي در كميته مربوطه در حال بررسي است. به محض آنكه نهايي شود، به قوه قضائيه اعلام خواهد شد.