و توافق طرفین در این نشست

و توافق طرفین در این نشست