32-8

رادوشوویچ: فوتبالیست‌های ایرانی دستمزدهای خوبی می‌گیرند