17-16

رقم قرارداد رضایی لو رفت؛۱میلیاردو۶۰۰ میلیون تومان!