خسروی سنخگو اتحادیه داوران که بدلیل دفاع از حق وحقوق داوران و اظهار نظرهای واقع بینانه چندین سال مورد بی مهری کمیته داوران قرارگرفته بود، پس از سالها دوری از داوری به عنوان ناظر داوری به لیگ برتر فوتبال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، علی خسروی ، داور بین المللی سابق فوتبال به لیگ برتر فوتبال کشورمان بازگشت. علی خسروی سنخگو اتحادیه داوران کشورمان که بدلیل دفاع از حق وحقوق داوران و اظهار نظرهای واقع بینانه چندین سال مورد بی مهری کمیته داوران و فدارسیون فوتبال قرارگرفته بود، پس از سالها دوری از لیگ برتر به عنوان ناظر داوری به لیگ برتر فوتبال بازگشت. این داور بین المللی سابق فوتبال کشورمان که قضاوت دربازی های المیپک در کارنامه خود دارد بادعوت کمیته داوران فدارسیون فوتبال امسال در کلاس توجیهی پیش فصل ناظران لیگ برتر فوتبال شرکت کرده بود.