10-7

فهرست بازیکنان سوریه برای دیدار برابر ایران اعلام شد