به گزارش خبرگزاری ایپنا پاشازاده به جز یک جلسه محرومیت باید ۴ میلیون جریمه نقدی نیز به فدراسیون فوتبال پرداخت کند.
حکم کامل کمیته انضباطی درباره پاشازاده و نساجی به شرح زیر است:
مهدی پاشازاده سرمربی تیم نساجی مازندران به علت رفتار غیر مسئولانه که منجر به توقف بازی شد به استناد بند ۴ ماده ۶۶ به یک جلسه محرومیت و چهل میلیون ریال جریمه نقدی محکم شد.ضمنا تیم نساجی مازندران به دلیل تخلف تماشاگران که منطبق با بند ۳ ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی است به پرداخت مبلغ ۸۰میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.