هواداران+الاهلى+به+پشت+دروازه_ها+تبعید+شدند

هواداران+الاهلى+به+پشت+دروازه_ها+تبعید+شدند