-هواداران-الاهل-به-پشت-دروازه-ها-تبعید-شدند

-هواداران-الاهل-به-پشت-دروازه-ها-تبعید-شدند