برای حضور یا عدم حضور در بازی

برای حضور یا عدم حضور در بازی