8-28

پس از اردوی دوبی؛ یک پرسپولیسی برای همیشه از ایران رفت؟!