17-2

پپ گواردیولا: اولین بار است که بهترین تیم دنیا را شکست دادیم