14-11

پیکر زنده یاد پورحیدری در ورزشگاه شیرودی تهران تشییع شد