به گزارش
خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، در تاریخ شهرآورد ۱۹ بازی بدون گل، ۱۸ بازی با تساوی یک
بر یک و ۳ بازی با تساوی ۲بر۲ تمام شده است
.


شهرآوردهای اول، دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و هشتم، سی‌ام، سی و چهارم، سی
و هفتم، سی ونهم، چهل ویکم، چهل وهفتم، پنجاه ودوم، پنجاه وهفتم، شصتم، هفتاد و پنجم،
هفتاد وششم، هفتاد و هفتم، هفتاد و هشتم و هشتاد و سوم با تساوی بدون گل تمام شده است.

جالب اینکه از سال ۴۷ تا سال ۵۸ مسابقه شهرآورد هیچگاه به تساوی بدون گل منجر نشد
. همچنین از جمع شهرآورد‌های ۲ تیم در ۱۰ بازی
اخیر ۵ بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافته است.