اولین گل این بازی در دقیقه ی دوازده توسط تامر حاج محمد به ثمر رسید..