به گزارش
خبرگزاری ورزش ایران(ایپنا)، محمد فتحی گنجی در این ماده که در ورزشگاه المپیک شهر
ریو آغاز شد در رقابت با دوازده حریف خود به عنوانی بهتر از چهارمی دست پیدا نکرد.

فتحی گنجی با بهترین پرتاب خود به میزان ۵۴ متر و ۶۷ سانتیمتر در رده چهارم قرار گرفت
ضمن اینکه دو پرتاب وی از سوی داوران خطا اعلام شد. دوِندرا از هندوستان با پرتابی
به میزان ۶۳ متر و ۹۷ سانتیمتر طلا گرفت و چونلیانگ چینی با ۵۹ متر و ۹۳ سانتیمتر به
مدال نقره رسید.