10-1

رئیس جمهور : همکاری خوبی بین دولت و مجلس یازدهم بوده است