50

پیروزمنش در هیأت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم ماندگار شد