29-1

داورزنی رسما نایب رئیس آسیا در منطقه مرکزی شد