دکتر محمدرضا داورزنی امروز (شنبه) در احکامی جداگانه «مسئول آکادمی ها» و «دبیر کمیته استعدادیابی و آکادمی ها» را منصوب کرد.
بر این اساس، آقای علی فتاحی به عنوان مسئول آکادمی های فدراسیون والیبال منصوب شد.
همچنین ابراهیم ادیبان به عنوان دبیر کمیته استعدادیابی و آکادمی فدراسیون والیبال منصوب شد.