19-3

هفت تیم شرکت کننده در قهرمانی نوجوانان جهان مشخص شدند