ﺳﻮﻣﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت واﻟﯿﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﻮر ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﯿﺶ از ﯾﮑﻢ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻢ ﻧﺸﺴﺖ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﻮوﻻن ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﻮوﻻن ورزش ﮐﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ در دﻓﺘﺮ ﺑﮫﺮام اﻓﺸﺎرزاده دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ورزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﮐﯿﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﻣﺤﻤﻮد اﻓﺸﺎرزاده دﺑﯿﺮ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺖ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ روز دوﺷﻨﺒﻪ ھﯿﺎﺗﯽ از ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل ﺑﻪ ﮐﯿﺶ ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪی از ھﺘﻞھﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ورزﺷﯽ ﮐﯿﺶ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﻮر ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖھﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮطﺮف ﺷﻮد.
ﺗﺎﮐﻨﻮن ۲۱ ﺗﯿﻢ از ۱۵ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ و ۳۰ دی آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﯿﻢھﺎ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖھﺎ در دو ﺟﺪول ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺻﻠﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﺪول ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ھﺸﺖ ﺗﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﺻﻌﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺟﺪول اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ۳۲ ﺗﯿﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.