14-22

با حکم رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی؛اوجاقی سرمربی تیم ووشو دانشجویان ایران شد