به گزارش خبرگزاری ایپنا  بهرام رادان، مهرداد صدیقیان و محمدرضا غفاری در جدیدترین فیلم رسول صدر عاملی که در مورد تکواندو است ، بازی می کنند ؛ که برای فراگیری تکواندو زیر نظر کوروش رجلی قهرمان سابق تکواندوی جهان آموزش می بینند.