به مدت 3 روز و با حضور 472 تکواندوکار

به مدت ۳ روز و با حضور ۴۷۲ تکواندوکار