کاپيتان اخراجی تيم ملی جودو مدعی است که حرف دل بازیکنان جودو را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. درد دلهایی که به قول وحيد بنا کسی جرات گفتن آنها را نداشت اما او به قولش عمل کرد و آنها را به زبان آورد. با اینکه به زبان آوردن این صحبتها باعث شده تا او به دادگاه احضار شود و از او شکایت شده است اما بنا از این بابت خوشحال است که اتفاقات پشت پرده جودو را به گوش همه رسانده است: «طی چند وقت اخير صحبتهایی را مطرح کردم، مبنی بر اینکه چه اتفاقاتی در فدراسيون جودو رخ میدهد اما گویا این صحبتهای من برای برخیها خوشایند نبوده و از من شکایت کردهاند.» وحيد بنا میگوید: «۱۲ سال است که عضو تيم ملی جودو هستم و تمام ادعاهایی که در صحبتهایم مطرح کردهام عين واقعيت است. صحبتهایی که بنده داشتم حرف دل همه ملیپوشان کشورمان است اما آنها از ترس اینکه موقعيتشان را از دست بدهند نمیتوانند واقعيتها را مطرح کنند.» او در حالی حرفهایش را منتشر کرده است که فدراسيون جودو اجازه مصاحبه به اعضای فدراسيون جودو و از جمله بازیکنان را نمیدهد: «ما ممنوعالمصاحبه هستيم و نباید مصاحبه کنيم اما من دیگر نمیتوانستم سکوت کنم و تصميم گرفتم همه واقعيتها را مطرح کنم.» او به مواردی از اتفاقات پشت پرده جودو اشاره میکند: «در رقابتهای بينالمللی با مشکلات زیادی روبهرو بودیم. از نحوه غذا خوردن، پوشاک تا محل اسکان همه و همه مشکلات زیادی داشت. ما را پنهانی به اتاقهایی که در هتل داشت میبردند تا کسی متوجه نشود تعداد نفراتی که در هتل اسکان دارند چند نفر هستند.» بنا ادامه میدهد: «انتخابی تيم ملی که برگزار میشود، لابیبازیها هم شروع میشود. اصلا کسی بر حسب بهترین بودن به اردوی تيم ملی دعوت نمیشد. یکسری بازیکنان هستند و بودند که برای حضور در تيم ملی پول میدادند. در اردوی تيم ملی یک بار جودوکایی با سرمربی دچار درگيری لفظی شد و مربی ادعا کرد که ما تو را به مسابقات خارجی بردیم و حالا نباید مقابل من صحبت کنی اما بازیکن هم به صراحت اعلام کرد که پول دادهام و راهی مسابقات شدهام. این گوشهای از واقعيتهای پنهان جودو است.»